ILC Master

Polska wersja językowaEnglish

Cele i koncepcja kształcenia w ramach kierunku studiów 2. stopnia „International Legal Communication” wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w szczególności wymaganiom towarzyszącym rozwojowi nauk prawnych i lingwistyki. Jednym z niezwykle aktualnych, globalnych wyzwań jest konieczność zapewnienia odbiorcom prawa adekwatnej informacji prawnej. Zagadnieniami z tego zakresu zajmuje się międzynarodowa komunikacji prawnicza.

Międzynarodowa komunikacja prawnicza koncentruje się na międzynarodowych, ponadnarodowych i transnarodowych reżimach prawnych w powiązaniu z językowymi elementami obiektywnej rzeczywistości prawnej i prawniczej, takimi jak fakty, zdarzenia, zjawiska, procesy itp.; działania i zachowania fizyczne, psychiczne lub emocjonalne; wytwory ludzkie, zarówno fizyczne, jak i duchowe; stany ludzkie, myśli i uczucia, wyobrażenia, konstrukcje myślowe itp. oraz stwierdzenia językowe wyrażające te myśli, wyobrażenia lub konstrukcje myślowe, które odnoszą się do sformułowania, wyrażenia i zrekonstruowania informacji prawnych przenoszonych przez reżimy prawne i komunikowanych przez ich podmioty.

Międzynarodowa komunikacja prawnicza odbywa się na trzech płaszczyznach:

 • tworzenie i kształtowanie prawa oraz związana z tym komunikacja pomiędzy podmiotami, które to prawo tworzą i kształtują;
 • upublicznianie prawa, to jest poinformowania odbiorców prawa o treści prawa i wynikających z niego uprawnieniach i obowiązkach;
 • rzecznictwo, w zakresie w jakim prawnicy przetwarzają informacje prawnie relewantne i komunikują je odpowiednio zarówno swoim klientom (laikom) jaki innym prawnikom, w tym sędziom.

W konsekwencji, dydaktyka i badania nad międzynarodową komunikacją prawniczą będą prowadzone w trzech specjalnościach, w następującym systemie:

 • studenci 1. roku realizują wspólny program w trakcie pierwszych dwóch semestrów studiów.
 • w połowie semestru drugiego studenci składają pisemną deklarację odnośnie do wyboru specjalności od drugiego roku studiów:

1) „Design Thinking in Law” – specjalność koncentrująca się wykształceniu kadr zajmujących się badaniami nad tworzeniem i kształtowaniem prawa w kontekście językowym, jego konceptualizacją, terminologią, tekstemiką i logiką;

2) „Transference of Legal Knowledge” – specjalność koncentrująca się na wykształceniu kadr zajmujących się badaniami nad społecznym odbiorem informacji prawnej, a szczególności symplifikacją tej informacji oraz je aspektami antropologicznymi i etnograficznymi;

3)Epistemology of Lawyering” – specjalność koncentrująca się na wykształceniu kadr zajmujących się badaniami nad efektywnością komunikacyjną w obszarze rzecznictwa.

Integralnym elementem studiów są warsztaty badawcze prowadzone z udziałem interesariuszy oraz wraz z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Wyróżniający się studenci będą mieli możliwość wyjazdów naukowych oraz udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych. Absolwenci tego kierunku studiów będą posiadali unikatową, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponujące ich do kontynuacji nauki w ramach szkół doktorskich, a w przyszłości – działalności naukowej.

1. Number of semesters: 4
2. Number of ECTS points necessary to complete studies at a given level: 120
3. The professional title awarded to graduates: master
4. Classes are held in a modern building at ul. Dobra 55, the seat of the Faculty of Applied Linguistics.
5. Area: humanities and social sciences
6. Disciplines

 1. in the field of humanities: linguistics (51%)
 2. in the field of social sciences: law (49%)

7. Language of the study: English

8. Unique features of the program:

The goals and concept of education in the 2nd degree course of studies „International Legal Communication” meet the requirements of the modern world, in particular the requirements accompanying the development of legal sciences and linguistics. One of the extremely current, global challenges is the need to provide recipients of the law with adequate legal information. International legal communication deals with these issues.

International Legal Communication focuses on international, supranational and transnational legal regimes in conjunction with linguistic elements of objective legal and legal reality, such as facts, events, phenomena, processes etc .; physical, mental or emotional actions and behavior; human creations, both physical and spiritual; human states, thoughts and feelings, images, mental constructs, etc., and linguistic statements expressing those thoughts, images, or mental constructs that relate to the formulation, expression and reconstruction of legal information carried by and communicated by legal regimes.

International legal communication takes place on three levels:

 • creation and shaping of law and related communication between entities that create and shape this law;
 • making the law public, i.e. informing recipients of the law about the content of the law and the rights and obligations arising therefrom;
 • advocacy, to the extent that lawyers process legally relevant information and communicate it to their clients (laymen) and other lawyers, including judges, respectively.

Consequently, teaching and research on international legal communication will be conducted in three specialties, in the following system:

 • 1st year students follow a joint program during the first two semesters of studies.
 • in the middle of the second semester, students submit a written declaration regarding the choice of specialty from the second year of studies:

1) „Design Thinking in Law” – a specialty focusing on the education of personnel dealing with research on the creation and shaping of law in the linguistic context, its conceptualization, terminology, textemics and logic;

2) „Transference of Legal Knowledge” – a specialty focusing on the training of staff involved in research on the social perception of legal information, in particular the simplification of this information and its anthropological and ethnographic aspects;

3) „Epistemology of Lawyering” – a specialty focusing on the education of personnel dealing with research on communication effectiveness in the field of advocacy.

An integral element of the studies are research workshops conducted with the participation of stakeholders and together with foreign research centers. Outstanding students will have the opportunity to study trips and participate in international scientific conferences. Graduates of this field of study will have unique, interdisciplinary knowledge and practical skills predisposing them to continue their education at doctoral schools, and in the future – to research.

Detailed study program: here

9. Profile of the graduate

The studies educate specialists in international legal communication who – apart from conducting interdisciplinary scientific research individually or in research teams – can work as:

 • after completing the „Design Thinking in Law” specialty: specialist in law harmonization and global governance in state institutions and international organizations; manager or contractor in translation and terminology projects in the field of law; lawyer-linguist;
 • after completing the „Transference of Legal Knowledge” specialty: specialist in corporations and state institutions dealing with the preparation of legal information for the specific communication needs of its addressees; specialist in corporate social responsibility in corporations and social organizations; translator, proofreader, reviser and post-editor of legal texts;
 • after completing the „Epistemology of Lawyering” specialty: office customer service specialist; translator in a law firm; an interpreter in an alternative dispute resolution environment.