ILC Master

Cele i koncepcja kształcenia w ramach kierunku studiów 2. stopnia „International Legal Communication” wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w szczególności wymaganiom towarzyszącym rozwojowi nauk prawnych i lingwistyki. Jednym z niezwykle aktualnych, globalnych wyzwań jest konieczność zapewnienia odbiorcom prawa adekwatnej informacji prawnej. Zagadnieniami z tego zakresu zajmuje się międzynarodowa komunikacji prawnicza.

Międzynarodowa komunikacja prawnicza koncentruje się na międzynarodowych, ponadnarodowych i transnarodowych reżimach prawnych w powiązaniu z językowymi elementami obiektywnej rzeczywistości prawnej i prawniczej, takimi jak fakty, zdarzenia, zjawiska, procesy itp.; działania i zachowania fizyczne, psychiczne lub emocjonalne; wytwory ludzkie, zarówno fizyczne, jak i duchowe; stany ludzkie, myśli i uczucia, wyobrażenia, konstrukcje myślowe itp. oraz stwierdzenia językowe wyrażające te myśli, wyobrażenia lub konstrukcje myślowe, które odnoszą się do sformułowania, wyrażenia i zrekonstruowania informacji prawnych przenoszonych przez reżimy prawne i komunikowanych przez ich podmioty.

Międzynarodowa komunikacja prawnicza odbywa się na trzech płaszczyznach:

  • tworzenie i kształtowanie prawa oraz związana z tym komunikacja pomiędzy podmiotami, które to prawo tworzą i kształtują;
  • upublicznianie prawa, to jest poinformowania odbiorców prawa o treści prawa i wynikających z niego uprawnieniach i obowiązkach;
  • rzecznictwo, w zakresie w jakim prawnicy przetwarzają informacje prawnie relewantne i komunikują je odpowiednio zarówno swoim klientom (laikom) jaki innym prawnikom, w tym sędziom.

W konsekwencji, dydaktyka i badania nad międzynarodową komunikacją prawniczą będą prowadzone w trzech specjalnościach, w następującym systemie:

  • studenci 1. roku realizują wspólny program w trakcie pierwszych dwóch semestrów studiów.
  • w połowie semestru drugiego studenci składają pisemną deklarację odnośnie do wyboru specjalności od drugiego roku studiów:

1) „Design Thinking in Law” – specjalność koncentrująca się wykształceniu kadr zajmujących się badaniami nad tworzeniem i kształtowaniem prawa w kontekście językowym, jego konceptualizacją, terminologią, tekstemiką i logiką;

2) „Transference of Legal Knowledge” – specjalność koncentrująca się na wykształceniu kadr zajmujących się badaniami nad społecznym odbiorem informacji prawnej, a szczególności symplifikacją tej informacji oraz je aspektami antropologicznymi i etnograficznymi;

3)Epistemology of Lawyering” – specjalność koncentrująca się na wykształceniu kadr zajmujących się badaniami nad efektywnością komunikacyjną w obszarze rzecznictwa.

Integralnym elementem studiów są warsztaty badawcze prowadzone z udziałem interesariuszy oraz wraz z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Wyróżniający się studenci będą mieli możliwość wyjazdów naukowych oraz udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych. Absolwenci tego kierunku studiów będą posiadali unikatową, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponujące ich do kontynuacji nauki w ramach szkół doktorskich, a w przyszłości – działalności naukowej.