XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność

Szanowni Państwo,

informujemy o konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich oraz doktorskich, wyłonieni w konkursie laureaci otrzymują nagrody finansowe oraz możliwość promocji prac
w kwartalniku – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/xix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-otwarte-drzwi-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-ktorych-tematem-jest-niepelnosprawnosc-w-wymiarze-spolecznym-zawodowym-lub-zdrowotnym/.

Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób z niepełnosprawnościami obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu. Prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Termin składania prac:

do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Sposób składania prac oraz wymagane załączniki:

prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

– formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,

– recenzje pracy,

– oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody.

Łączę wyrazy szacunku,

Anna Szymańska
kierownik
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Centrum Wsparcia Dydaktyki

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

tel. (22) 55 24 227, (22) 55 24 222
anna.szymanska@uw.edu.pl

https://bon.uw.edu.pl

Posted in Aktualności.