„Z badań na pograniczu białorusko-litewsko-polskim: uwagi, refleksje, spostrzeżenia” – wykład otwarty dla chętnych – 11.05.2021

Zapraszamy na wykład otwarty (w j. polskim) o badaniu pogranicza organizowany przez Katedrę Białorutenistyki WLS . Wszyscy chętni studenci/wykładowcy są zaproszeni.

Z badań na pograniczu białorusko-litewsko-polskim: uwagi, refleksje, spostrzeżenia, wtorek 11 maja g. 15.00-16.30,  https://us02web.zoom.us/j/2682131162.

Streszczenie wykładu pt. Z badań na pograniczu białorusko-litewsko-polskim: uwagi, refleksje, spostrzeżenia (11.05.2021)

Tematyka wykładu dotyczy rozmaitych zjawisk, z którymi badacz spotyka się na pograniczu. Rzetelne i obiektywne badania wymagają interdyscyplinarności oraz różnorodnych narzędzi badawczych, którym będzie poświęcona szczególna uwaga. Istotne znaczenie ma również  realizacja badań według modelu badawczego, który uwzględnia trzy podstawowe aspekty:  historyczno-kulturowy, etnologiczno-socjologiczny oraz językoznawczy. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione z punktu widzenia teorii badań na pograniczu oraz doświadczeń pozyskanych podczas badań terenowych  w Komarowszczyźnie (rejon miadziolski, obwód miński, Białoruś).

Notka biograficzna

Anna Żebrowska, dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. W obszarze zainteresowań badawczych A. Żebrowskiej znajduje się problematyka pogranicza białorusko-polsko-litewskiego: kontakty językowe i kulturowe na obszarze dawnego Księstwa Litewskiego. Przedmiotem badań jest również zagadnienie tożsamości różnych pokoleń w aspekcie porównawczym, związki języka i tożsamości oraz zachodzące w nich zmiany pod wpływem czynników społeczno-politycznych. Tej problematyce została poświęcona monografia Komarowszczyzna. Jezyk pogranicza białorusko-polsko-litewskiego (2019) oraz szereg artykułów: Влияние русского языка на белорусские говоры (на примере полевых исследований в Мядельском районе Минской области),  „Studia Rossica Posnaniensia” (2020); Мянушкі жыхароў Камароўшчызны (на падставе палявых даследаванняў у Паўночна-Заходняй Беларусі), „Studia Wschodniosłowiańskie” (2020); Мінуўшчына вачамі жыхароў беларуска-літоўска-польскага памежжа (на прыкладзе выбраных вёсак Мядзельскага і Валожынскага раёнаў), „Studia Białorutenistyczne” (2018) i inne.

Posted in Aktualności, Wydarzenia.