Wymiana krajowa i zagraniczna

MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Warunki studiowania w programie określa Regulamin.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (most.uka.uw.edu.pl).
  Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
 2. Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
 3. Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Magdalenie Mars (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 29a). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 4 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.
 4. Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany. Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW (http://samorzad.uw.edu.pl/o-samorzadzie/sklad-zarzadu/sekcja-mobilnosci-i-wspolpracy-zagranicznej.html)

Koordynatorzy Programu MOST:

IKSI: dr Małgorzata Kornackamost.iksi@uw.edu.pl

UW: mgr Magdalena Mars, Biuro Spraw Studenckich
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29 A
tel. (22) 55-24-112
e-mail: Magdalena.Mars@adm.uw.edu.pl

Studia ERASMUS+

IKSI uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW. Rekrutacja w programie Erasmus+ ma miejsce co roku w lutym.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 lutego 2023 rozpoczęła się w IKSI kwalifikacja wstępna na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce „Wstępna kwalifikacja”. 

UWAGA!

Czy wiesz, że Erasmus+ to nie tylko wyjazd na studia, ale również na praktyki? Rozważałeś już kiedyś zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą? Myślałeś, że to by dobrze wyglądało w CV, ale nie wiedziałeś od czego zacząć?

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na stypendium serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne online zaplanowane na 21 lutego 2023 (wtorek) o godzinie 10:00. Nieobecność studentów na zajęciach, które pokrywają się ze spotkaniem, zostanie usprawiedliwiona. Dane do spotkania:

Temat: Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych Erasmusem 2023/2024
Czas: 21 lut 2023 10:00 AM Warszawa
Dołącz do spotkania Zoom
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94308235845
Identyfikator spotkania: 943 0823 5845


Wstępna kwalifikacjaPrzed mobilnościąW trakcie mobilnościPo mobilnościNajczęstsze pytaniaPrzydatne linki

ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS+

 • Zasady rekrutacji na stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025:
  LISTA UMÓW IKSI UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS+ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2024/25  – pobierz: doc/pdf
 • SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 IKSI UW (zawierające link do wniosku elektronicznego – formularz Google) – pobeirz: doc/pdf
 • OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+  pobierz pdf

Ogólny przebieg kwalifikacji:

 1. BWZ ogłasza ogólne zasady kwalifikacji na dany rok akademicki.
 2. Jednostki dostosowują wewnętrzne zasady kwalifikacji oraz odnośne dokumenty.
 3. Powołana zostaje komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator ds. mobilności, pracownik jednostki, przedstawiciel samorządu studentów.
 4. Przeprowadzone zostanie postępowanie wstępnej kwalifikacji wewnątrz jednostki.
 5. Komisja sporządza protokół z postępowania.
 6. Koordynatorka ds. mobilności zatwierdza wybór studentów w USOSweb.
 7. Studenci w wyznaczonym terminie dostarczają do koordynatorki dr Wandy Józwikowskiej podpisane przez siebie formularze z USOSweb „Zgłoszenie kandydata na wyjazd”.
 8. W wyznaczonym terminie komisja dostarcza do BWZ protokół i wszystkie wymagane dokumenty z postępowania wstępnej kwalifikacji.
 9. BWZ dokonuje weryfikacji dostarczonych dokumentów i kwalifikuje poszczególnych studentów na wyjazdy.

UWAGA!

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na stypendium serdecznie zapraszamy na godzinne spotkanie informacyjne online zaplanowane na 20 lutego 2024 (wtorek) o godzinie 17:00. Nieobecność studentów na zajęciach, które pokrywają się ze spotkaniem, zostanie usprawiedliwiona. Dane do spotkania:

Temat: Spotkanie informacyjne nt. Erasmusa
Czas: 20 lut 2024 05:00 PM Warszawa
Dołącz Zoom Spotkanie
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/97833877012?pwd=T2VkdEpaSFJVaUR3Y2U4RHk0bzZlUT09
Identyfikator spotkania: 978 3387 7012
Kod dostępu: 035085

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji

KOORDYNOWANIE ERASMUSA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH
Przed wyjazdem na Erasmusa
Koordynator Dziekanat Student
– przeprowadza rekrutację na wyjazdy
studenckie
– na prośbę studenta tworzy porozumienie o
programie studió w w postaci odpowiedniej
decyzji w USOSadm (tzw. stare e-LA)
– informuje i szkoli studenta jak prawidłowo
wypełnić tabelę TPOM;
– w przypadku nowego typu Learning
Agreement (tzw. EWP-LA) na proś bę studenta
tworzy w USOSweb porozumienie o programie
studiów, czyli EWP-LA, a następnie prosi
studenta o uzupełnienie tabeli A (obejmującej
przedmioty realizowane w uczelni zagranicznej)
oraz tabeli B (obejmującej przedmioty
wynikające z programu studiów danego
semestru w IKSI);
– w przypadku starego typu Learning Agreement
(tzw. e-LA) kieruje studenta do dziekanatu
celem utworzenia takiego porozumienia o
programie studiów;
– konsultuje ze studentami wybór przedmiotów
zagranicznych, któ rymi studenci mają zaliczyć
przedmioty w IKSI. Informuje studentów o
różnicach programowych, które należy uzupełnić
po przyjeździe z wymiany (seminarium lic./mgr,
– na prośbę studenta wystawia zaświadczenie o
poziomie znajomoś ci danego języka obcego, o
ile jest to wymagane przez uczelnię zagraniczną ;
– po zakoń czeniu edycji przez studenta
weryfikuje dane wpisane do Learning
Agreement i akceptuje dokument.

 

KOORDYNOWANIE ERASMUSA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH
Po rozpoczęciu mobilności
Koordynator Dziekanat Student
– konsultuje ze studentami ewentualne zmiany
w LA i, jeżeli jest to konieczne, tworzy nową
wersję LA; – akceptuje ostateczną wersję LA;
– przesyła do wszystkich wykładowców IKSI mail
z listą studentów wyjeżdżających w danym roku
akad. na wymianę

 

 

Tabela w trakcie Mobilności (TTM)

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!

KOORDYNOWANIE ERASMUSA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH
Po zakończeniu mobilności
Koordynator Dziekanat Student
– akceptuje TPOM oraz LA po edytowaniu przez
studenta ocen i punktów ECTS, – przesłanie do
dziekanatu zbiorczej listy studentów zgłoszonych do wyjazdu;
– na podstawie TPOM, wpisu ocen do LA oraz komentarzy dołączonych do LA (obejmujących nazwy przedmiotó w z IKSI zaliczanych przedmiotami z Erasmusa oraz punktacją ECTS przypisaną do tych przedmiotów) rozlicza mobilność studencką i dokonuje uznania w USOSadm przedmiotów zagranicznych; – na podstawie uzyskanego w uczelni
zagranicznej Transcript of Records
(zaświadczenia o ocenach uzyskanych
na Erasmusie) student przelicza oceny zagraniczne
wg przelicznika ocen znajdującego się na stronie
IKSI i sporządza TPOM, czyli Tabelę po okresie
mobilności, która służy dziekanatowi
do rozliczenia mobilnoś ci studenckiej
i zorientowania się , którymi przedmiotami
zagranicznymi student zaliczył poszczególne
przedmioty w IKSI. Tabelę wraz z Transcript
of Records student przesyła do koordynatora ds.
mobilności. Po akceptacji i podpisaniu TPOM
przez koordynatora ds. mobilnoś ci student
dostarcza ją do dziekanatu, a w przypadku
przedmiotó w rocznych – również do
koordynatoró w tych przedmiotó w, ponieważ
ocena koń coworoczna jest ś rednią ocen
uzyskanych w obu semestrach;
– z poziomu USOSweb tworzy decyzję związaną z EWP-LA. – wpisuje brakują ce oceny do USOSadm (w przypadku, gdy protokoły są już zamknięte, a oceny dotyczą przedmiotów rocznych); – samodzielnie wpisuje oceny oraz punkty ECTS
do e-LA bą dź do EWP-LA. W formularzu e-LA
w tabeli A w polu komentarzy pod przedmiotami
zagranicznymi wpisuje nazwy przedmiotów
z IKSI, które zaliczone zostały przedmiotami
zagranicznymi wraz z przypisaną do nich
punktacją ECTS. W polu komentarzy w tabeli B
formularza EWP-LA należy również zawrzeć
informację dotyczącą ewentualnych różnic
programowych (Należy zaznaczyć „nie”
w kolumnie „Automatyczne zaliczenie” i dopisać ,
że dany przedmiot jest różnicą programową .).
– oflagowuje przedmioty realizowane przez studentów w uczelni zagranicznej, tak aby mogły one zostać przeniesione na suplement do dyplomu oraz ostatecznie zatwierdza decyzję wyjazdu.

 

 

Tabela po okresie Mobilności (TPOM)

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!

Pytania dotyczące wstępnej kwalifikacji

Pytanie: Jestem studentką/em pierwszego roku IKSI. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Odpowiedź: Nie. Żeby móc wziąć udział w rekrutacji należy podać średnią z całego roku studiów, a to oznacza, że student powinien posiadać średnią w minimum jednego roku studiów.

Pytanie: Jestem studentką/em pierwszego roku IKSI, ale jednocześnie studiuję drugi kierunek, na którym zaliczyłam/em już pierwszy rok studiów. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Odpowiedź: Tak, jednakże taki student będzie traktowany na zasadach studentów obcych (vide Szczegółowe zasady rekrutacji).

Pytanie: Jestem na I r. st. II st. Jaką mam podać średnią? Z jednego roku czy z całych studiów?

Odpowiedź: Student podaje średnią z całego toku studiów. Dla studentów I r. st. II st. wystarczającym zaświadczeniem jest średnia z toku studiów podana w suplemencie do dyplomu.

Pytanie: Czy mogę złożyć dokumenty po wyznaczonym terminie?

Odpowiedź: Nie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie, niezależnie od etapu postępowania kwalifikacyjnego, będą uznawane za nieważne.

Pytanie: Jeśli w wyznaczonym terminie nie zdążę złożyć dokumentów, czy może to zrobić za mnie ktoś inny?

Odpowiedź: Tak. Nie są wymagane żadne upoważnienia. Proszę pamiętać, by wszystkie dokumenty były przez Państwa podpisane.

Pytania dotyczące mobilności

Pytanie: Ile punktów powinnam/powinienem uzyskać w trakcie stypendium?

Odpowiedź: Student powinien wyrobić 30 ECTS w trakcie semestru (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną w ramach programu LLP Erasmus+). W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiej liczby punktów (tzn. student może uzyskać ich mniej lub więcej), student powinien uzyskać od koordynatora pisemną zgodę. Jednak w ciągu roku akademickiego trzeba uzyskać 60 ECTS (łacznie)

Pytanie: Co mogę wpisać do LA?

Odpowiedź: Dowolne przedmioty z wyłączeniem seminariów dyplomowych, pisania pracy dyplomowej, praktyk pedagogicznych i/lub tłumaczeniowych.

Pytanie: Jakim przedmiotem mogę zaliczyć wykłady ogólnouniwersyteckie?

Odpowiedź: Dowolnym. Jeśli zostały Państwu wolne punkty ECTS, mogą Państwo pod nie podpiąć wykłady ogólnouniwersyteckie.

Pytanie: Czy liczba przedmiotów musi się zgadzać?

Odpowiedź: Nie. Najważniejsze jest to, by wszystkie przedmioty miały pokrycie w punktach ECTS.Przykładowo, niektóre przedmioty włoskie mają wagę 6, czy 9, czy 12 ECTS. Oznacza to, że takim przedmiotem mogą Państwo zaliczyć kilka przedmiotów IKSI.

Pytanie: Czy powinnam/powinienem kontaktować się ze wszystkimi wykładowcami celem uzgodnienia odpowiedników w ramach stypendium Erasmus+?

Odpowiedź: Nie. Uzgadnianiem programu zajęć w ramach stypendium Erasmus+ zajmuj się koordynator ds. mobilności. Państwo są zobowiązani do skontaktowania się jeszcze w trakcie stypendium z wykładowcami, których przedmioty stanowią różnicę programową celem uzgodnienia sposobu i trybu ich zaliczenia.

Pytanie: Przedłużyłam/em stypendium na drugi semestr. W pierwszym uzyskałam/em więcej punktów. Czy w drugim semestrze muszę uzyskać 30 ECTS?

Odpowiedź: Nie. Ważne jest, by w roku akademickim uzyskali Państwo 60 ECTS. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów – jeśli, przykładowo, uzyskali Państwo w semestrze zimowym 3 ECTS a przedmiot wynikający z programu IKSI waży 4 ECTS to w kolejnym semestrze potrzebują Państwo znaleźć odpowiednik za 1 ECTS.

Pytanie: Za przedmiot na uczelni goszczącej mogę uzyskać 6 ECTS. Przedmiot, który chciałabym/chciałbym nim zaliczyć waży 4 ECTS (przedmiot roczny). Czy muszę szukać odpowiednika w kolejnym semestrze?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: Mój promotor nie odpowiada. Co mam zrobić?

Odpowiedź: Próbować dalej się z nim/nią kontaktować. W skrajnych przypadkach można próbować kontaktować się poprzez opiekuna roku i/lub sekretariat.

Pytanie: Czy przedmiot X (polski) mogę zaliczyć przedmiotem Y (uczelni goszczącej)?

Odpowiedź: To zależy od wielu czynników. Proszę każdorazowo przesyłać odpowiednią tabelę (TPM lub TTM).

Pytanie: Czy przedmioty X i Y należy podpinać już teraz, czy można to zrobić po powrocie?

Odpowiedź: Przedmioty realizowane u nas w IKSI należy podpiąć w terminie podpięć obowiązującym na UW, zaś nasze przedmioty realizowane/zaliczane przedmiotami w obcej uczelni – nie należy podpinać pod nasz program.

Pytanie: Uczelnia domaga się potwierdzenia znajomości języka obcego na danym poziomie. Co mam robić?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności student powinien otrzymać z BWZ link do testu językowego, który potwierdzi znajomość języka na danym poziomie. Można również zwrócić się do koordynatora z prośbą o wystawienie odpowiedniego certyfikatu. Nie zwalnia to jednakże z podejścia do testu językowego BWZ UW.

Pytanie: Czy koordynator ds. mobilności zajmuje się również praktykami zagranicznymi?

Odpowiedź: Nie. Koordynator ds. mobilności zajmuje się tylko sprawami związanymi ze stypendium Erasmus+.

Pytanie: Czy sekretariat lub koordynator mogą wystawić zaświadczenie, że zaliczyłem/am pierwszy semestr (jeśli zostaję na cały rok akademicki)?

Odpowiedź: Tak, ale pod warunkiem, że student pomyślnie rozliczy się z Instytutem (procedura po powrocie) po pierwszym semestrze stypendium. W każdym innym przypadku sekretariat może wystawić jedynie zaświadczenie o byciu studentem.

Pytania po okresie mobilności

Pytanie: Wróciłem/am ze stypendium Erasmus+. Co mam teraz zrobić?

Odpowiedź: Dopełnić obowiązków i procedur wymaganych przez BWZ. Celem rozliczenia się z wyjazdu z Instytutem należy zapoznać się z zasadami opisanymi w części „Po okresie mobilności”.

Pytanie: Nie udało mi się zaliczyć przedmiotu. Co stanie się teraz?

Odpowiedź: Takie przypadki traktowane są jednostkowo. Proszę skontaktować się jak najszybciej z koordynatorem ds. mobilności. Przedmiot, którego Państwo nie zaliczyli miał zaliczać przedmiot/y polskie, a to oznacza, że te przedmioty stanowić będą różnicę programową. Kolejna rzecz, BWZ z całą pewnością zwróci się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ponadto, może zajść konieczność zwrotu części lub całości stypendium w zależności od tego, ile punktów ECTS uda się Państwu przywieźć z powrotem.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w IKSI:

Studia Erasmus+ (studenci zagraniczni przyjeżdżający) – dr Małgorzata Jabłońska, malgorzata.jablonska@uw.edu.pl
Studia Erasmus+ (studenci polscy wyjeżdżający) – dr Wanda Józwikowska, erasmus.iksi@uw.edu.pl

Praktyki ERASMUS+ dla studentów, absolwentów i doktorantów
InformacjeBaza ofert

Wszelkie niezbędne informacje i formularze dotyczące odbywania praktyk zagranicznych znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu). Najnowsze materiały można znaleźć pod poniższymi linkami:

Studentów i doktorantów prosimy o dokładne zapoznanie się z szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w następujących dokumentach:

Absolwentów prosimy o dokładne zapoznanie się z szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w następujących dokumentach:

Przypominamy, że:
a) zadaniem studenta jest uzyskanie zaproszenia do odbycia praktyk Erasmus z konkretnej instytucji zagranicznej (przykładowe oferty zainteresowanych instytucji publikujemy w zakładce „Baza ofert” obok);
b) wobec studenta, który uzyska takie zaproszenie, nie przewiduje się żadnych egzaminów ani rozmów kwalifikacyjnych;
c) program praktyk musi zgadzać się z kierunkiem studiów i rozwijać kompetencje językowe, tłumaczeniowe lub nauczycielskie studenta, absolwenta i doktoranta;
d) po uzyskaniu podpisów koordynatora ds. mobilności IKSI i Dyrektor Instytutu na niezbędnych dokumentach (patrz powyżej – „Krok po kroku”) należy zgłosić się do BWZ UW, które w całości nadzoruje dalszą procedurę.

Osobom, które nie wybrały jeszcze miejsca praktyk Biuro udostępnia ankietę mającą pomóc przy jego wyborze: http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie/

Uprzejmie informujemy, że ocena uzyskana z praktyk zagranicznych Erasmus+ nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotów w IKSI.

Kontakt z koordynatorem praktyk Erasmus+ w IKSI:

mgr Kamilla Kosewskakkosewska@uw.edu.pl

Więcej informacji na temat wymian znajdziesz na stronie internetowej UW:

Wymiana krajowa i zagraniczna