Dla kandydatów

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Ich atutem jest biegła znajomość języków obcych i ich odmian fachowych (społeczno-ekonomiczne, prawno-prawnicze, naukowo-techniczne, medyczne, polityczne). Zatrudnienie mogą znaleźć w biurach tłumaczeń, podróży, w kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach unijnych i administracji państwowej oraz w firmach, w których specjalistyczny język obcy jest niezbędny do współpracy z zagranicznymi kontrahentami, a także w szkołach języków obcych.

Stacjonarne I stopnia

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia podstawowych badań naukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne:

 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. ekonomiczną, prawną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o niskim i średnim stopniu nasycenia terminologią fachową, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • posiada wiedzę o strukturze różnego rodzaju słowników oraz zna zasady tworzenia słowników terminologicznych,
 • potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać formy ekwiwalentne w słownikach terminologicznych, a także potrafi stosować w pracy tłumacza odpowiednie media.

Absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – rozpoczyna przygotowanie do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C). Po kontynuacji tej specjalności na studiach magisterskich absolwent uzyska pełne uprawnienia do nauczania języków obcych w szkołach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).


Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

Opłaty za usługi edukacyjne: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/

Pełnomocnik ds. rekrutacji: dr Monika Bałaga-Rubaj; kontakt: iksi@uw.edu.pl

Stacjonarne II stopnia

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada zaawansowaną umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym stosowanego i literaturoznawstwa oraz realizowania projektów badawczych w tych dyscyplinach.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne:

 • potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. społeczno-ekonomiczną, prawno-prawniczą, polityczną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią fachową wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • jest przygotowany do udziału w projektach tłumaczeniowych i współpracy w projektach terminologicznych: posiada umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym, potrafi zweryfikować i ocenić przedstawione tłumaczenie, posiada wiedzę o tworzeniu różnych zasobów terminologicznych wspomagających pracę z tekstami fachowymi.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – uzyskuje uprawnienia do nauczania jednego języka obcego (B lub C) bądź dwóch języków obcych (B i C) we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Ich atutem jest biegła znajomość języków obcych i ich odmian fachowych (społeczno-ekonomiczne, prawno-prawnicze, naukowo-techniczne, medyczne, polityczne). Zatrudnienie mogą znaleźć w biurach tłumaczeń, podróży, w kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach unijnych i administracji państwowej oraz w firmach, w których specjalistyczny język obcy jest niezbędny do współpracy z zagranicznymi kontrahentami, a także w szkołach języków obcych.


Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na rok akademicki 2020/2021

​Opłaty za usługi edukacyjne: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/

Pełnomocnik ds. rekrutacji: dr Monika Bałaga-Rubaj; kontakt: rekrutacja.iksi@uw.edu.pl

Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne 2.st. w r. a. 2020/2021.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o zadeklarowanie do 11 września 2020 r. włącznie, czy są Państwo zainteresowani podejściem do kwalifikacji na specjalność „Tłumaczenia ustne” w ramach kierunku Lingwistyka Stosowana.

Osoby zainteresowane udziałem w kwalifikacji prosimy o wypełnienie formularza online:
https://ankiety.ils.uw.edu.pl/index.php/62823?lang=pl

Deklaracja wyboru specjalności dla kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana z kombinacją języków spośród: angielski, niemiecki, rosyjski – pobierz