Wsparcie materialne

Studenci IKSI mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Wsparcie materialne w r.a. 2021/2022

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektoraw roku akademickim 2021/2022studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnegow semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Student ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany wyczerpująco i wiarygodnie udokumentować sytuację materialną i dochodową swoją i swojej rodziny. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, czyli m.in.

 • oświadczenie o dochodach za 2020;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (o dochodach, podatkach, składkach na ubezpieczenie społeczne) za rok bazowy 2020 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów);
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń) za rok bazowy 2020 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów);
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy 2020 – od studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta (nawet jeśli dana osoba nie pracowała ani nie osiągała dochodów);
 • pozostałe dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu w zależności od tego, jaki dochód/okoliczność jest dokumentowana.

Jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, należy dołączyć także zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (Patrz §16 Regulaminu).

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnychw roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.


Stypendia naukowe
O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?
Z jakich programów grantowych można skorzystać?
 • Diamentowy Grant – program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe
 • Najlepsi z najlepszych – program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach
W jakich konkursach można wziąć udział?
 • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

retoryki – organizowany przez Polskie Towarzystwo Retoryczne
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego
Imagine Cup – konkurs technologiczny
The ACM International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego

Wsparcie socjalne

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym z wydziałów i w innych jednostkach dydaktycznych. Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednoczenie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Samorząd Studentów stara się o zniżki na ubezpieczenia NNW, studenci UW mogą korzystać z tańszych polis ISIC dostępnych w budynku ZSS (w innych biurach ISIC polisy sprzedawane są bez zniżki). Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Zarząd Samorządu Studentów.

 • ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie roczne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych.

warianty ubezpieczenia (pdf)

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty do pobrania:

umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne (pdf)

instrukcja zgłaszania szkód (pdf)

Ubezpieczenia na wyjazdy prowadzi także Kwestura UW.

Kwestura UW – ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne (międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja, stypendia, wymiany naukowe, wyjazdy na badania naukowe), ul. Karowa 20, kontakt: Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345; Małgorzata Połotnicka IV piętro, pok. 412, tel. 22 55 20 873

Akademiki

O przyznanie miejsca w akademiku mogą ubiegać się wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, a także – w ramach wolnych miejsc – studenci spoza UW. Co roku ceny ustalają władze uczelni. Wcześniej akceptują je rady mieszkańców oraz Zarząd Samorządu Studentów.