Wsparcie materialne

Studenci IKSI mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Wsparcie materialne w r.a. 2022/2023

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe od 3 października do 17 października 2022 r.

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w grudniu 2022 r., w lutym, marcu, czerwcu 2023 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym rozpocznie się 12 września! 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2022/2023 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca (w listopadzie 2022 r. do 21. dnia miesiąca, w maju 2023 r. do 22. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.


Stypendia naukowe
O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?
Z jakich programów grantowych można skorzystać?
 • Diamentowy Grant – program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe
 • Najlepsi z najlepszych – program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach
W jakich konkursach można wziąć udział?
 • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

retoryki – organizowany przez Polskie Towarzystwo Retoryczne
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego
Imagine Cup – konkurs technologiczny
The ACM International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego

Wsparcie socjalne

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym z wydziałów i w innych jednostkach dydaktycznych. Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednoczenie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Samorząd Studentów stara się o zniżki na ubezpieczenia NNW, studenci UW mogą korzystać z tańszych polis ISIC dostępnych w budynku ZSS (w innych biurach ISIC polisy sprzedawane są bez zniżki). Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Zarząd Samorządu Studentów.

 • ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie roczne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych.

warianty ubezpieczenia (pdf)

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty do pobrania:

umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne (pdf)

instrukcja zgłaszania szkód (pdf)

Ubezpieczenia na wyjazdy prowadzi także Kwestura UW.

Kwestura UW – ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne (międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja, stypendia, wymiany naukowe, wyjazdy na badania naukowe), ul. Karowa 20, kontakt: Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345; Małgorzata Połotnicka IV piętro, pok. 412, tel. 22 55 20 873

Akademiki

O przyznanie miejsca w akademiku mogą ubiegać się wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, a także – w ramach wolnych miejsc – studenci spoza UW. Co roku ceny ustalają władze uczelni. Wcześniej akceptują je rady mieszkańców oraz Zarząd Samorządu Studentów.