Wsparcie materialne

Studenci IKSI mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Wsparcie materialne w r.a. 2020/2021

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki!

Wiemy już jak wyglądać będą w tym roku procedury związane z ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej! Oto najważniejsze informacje dotyczące:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalnego
 • zapomogi

Szczegóły znajdziecie w pliku: pobierz


Kontakt z komisją stypendialną oraz miejsca składania dokumentów:

Z uwagi na obecną sytuację oraz sposób funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą!!!

Wszystkie dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendium socjalne – nazwa kierunku”

STUDENCI  LINGWISTYKI STOSOWANEJ (DOBRA 55)

kontakt z koordynatorem ds. stypendialnych: Monika Marcinkowska student.lic.ils@uw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów związanych z uzyskaniem stypendium socjalnego: Budynek ILS ul. Dobra 55 parter, skrzynka „Komisja Stypendialna ILS” koło pokoju 00.101 (możliwość składania dokumentów od piątku 23.10 od godz. 12:00)

Adres do wysyłki: Instytut Lingwistyki Stosowanej
ul.Dobra 55, 00-312 Warszawa
Komisja Stypendialna – „nazwa kierunku”

(Informujemy, że pracujemy w systemie dyżurowym w ograniczonym składzie)

STUDENCI  LINGWISTYKI STOSOWANEJ (SZTURMOWA 4)

kontakt z koordynatorem ds. stypendialnych: Justyna Krupa j.krupa2@uw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów związanych z uzyskaniem stypendium socjalnego: Budynek WLS, ul. Szturmowa 4, parter, skrzynka koło portierni (możliwość składania dokumentów od czwartku 22.10 od godz. 12:00).
Adres do wysyłki:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
Komisja Stypendialna – „nazwa kierunku”

STUDENCI FILOLOGII BIAŁORUSKIEJ, FILOLOGII ROSYJSKIEJ, UKRAINISTYKI ORAZ KULTUROZNAWSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

kontakt z koordynatorem ds. stypendialnych: Aneta Rębała a.rebala@uw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów związanych z uzyskaniem stypendium socjalnego: Budynek WLS, ul. Szturmowa 4, parter, skrzynka koło portierni (możliwość składania dokumentów od czwartku 22.10 od godz. 12:00).
Adres do wysyłki:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
Komisja Stypendialna – „nazwa kierunku”

Stypendia naukowe

O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?
Z jakich programów grantowych można skorzystać?
 • Diamentowy Grant – program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe
 • Najlepsi z najlepszych – program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach
W jakich konkursach można wziąć udział?
 • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, np. z zakresu

współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nauk ekonomicznych – organizowany przez Narodowy Bank Polski
nauk geograficznych – organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

retoryki – organizowany przez Polskie Towarzystwo Retoryczne
zagadnień własności intelektualnej – organizowany przez Urząd Patentowy RP
promocji Polski – organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
ochrony konkurencji i konsumentów – organizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
bezpieczeństwa wewnętrznego – organizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
problemów pracy i polityki społecznej – organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 • konkursy międzynarodowe

International Genetically Engineered Machine z dziedziny biologii syntetycznej
Global Management Challenge z zakresu zarządzania strategicznego
Imagine Cup – konkurs technologiczny
The ACM International Collegiate Programming Contest z programowania zespołowego

Wsparcie socjalne

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym z wydziałów i w innych jednostkach dydaktycznych. Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednoczenie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Samorząd Studentów stara się o zniżki na ubezpieczenia NNW, studenci UW mogą korzystać z tańszych polis ISIC dostępnych w budynku ZSS (w innych biurach ISIC polisy sprzedawane są bez zniżki). Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Zarząd Samorządu Studentów.

 • ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie roczne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych.

warianty ubezpieczenia (pdf)

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty do pobrania:

umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne (pdf)

instrukcja zgłaszania szkód (pdf)

Ubezpieczenia na wyjazdy prowadzi także Kwestura UW.

Kwestura UW – ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne (międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja, stypendia, wymiany naukowe, wyjazdy na badania naukowe), ul. Karowa 20, kontakt: Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345; Małgorzata Połotnicka IV piętro, pok. 412, tel. 22 55 20 873

Akademiki

O przyznanie miejsca w akademiku mogą ubiegać się wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, a także – w ramach wolnych miejsc – studenci spoza UW. Co roku ceny ustalają władze uczelni. Wcześniej akceptują je rady mieszkańców oraz Zarząd Samorządu Studentów.