Język niemiecki w biznesie

Aktualności
Nabór na studia został zakończony! Dziękujemy za duże zainteresowanie. Osoby przyjęte na studia otrzymają niedługo dalsze informacje dotyczące płatności i terminów zjazdów.

Zajęcia w roku akademickim 2023/2024

Zajęcia będą w piątki (przedział czasowy: 18:00 – 20:30) lub w soboty (przedział czasowy: 9:00 – 16:30):

 • zajęcia online w semestrze zimowym i semestrze letnim
 • dwa zjazdy stacjonarne – po jednym w semestrze zimowym (spotkanie inauguracyjne) i semestrze letnim (spotkanie na zakończenie studiów).

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej 55.

Terminy zjazdów

Semestr zimowySemestr letni
13.10.2023 r. (stacjonarnie)
21.10.2023 r. (online)
27.10.2023 r. (online)
28.10.2023 r. (online)
17.11.2023 r. (online)
18.11.2023 r. (online)
1.12.2023 r. (online)
2.12.2023 r. (online)
8.12.2023 r. (online)
9.12.2023 r. (online)
15.12.2023 r. (online)
16.12.2023 r. (online)
12.01.2024 r. (online)
13.01.2024 r. (online)
19.01.2024 r. (online)
20.01.2024 r. (online)
26.01.2024 r. (online)
27.01.2024 r. (online)
02.02.2024 r. (online)
8.03.2024 r. (online)
9.03.2024 r. (online)
15.03.2024 r. (online)
16.03.2024 r. (online)
22.03.2024 r. (online)
23.03.2024 r. (online)
5.04.2024 r. (online)
6.04.2024 r. (online)
12.04.2024 r. (online)
13.04.2024 r. (online)
19.04.2024 r. (online)
20.04.2024 r. (online)
10.05.2024 r. (online)
11.05.2024 r. (online)
17.05.2024 r. (online)
18.05.2024 r. (online)
25.05.2024 r. (stacjonarnie)
O studiach
Studia podyplomowe „Język niemiecki w biznesie” to studia online z elementami studiów stacjonarnych, które przygotowują do używania języka niemieckiego w kontekście biznesowym, zarówno w formie pisemnej (w korespondencji handlowej), jak i ustnej (przy networkingu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych). Studenci nabędą nie tylko wiedzę biznesową (w obszarze marketingu, logistyki, finansów i rachunkowości, biznesowej komunikacji interkulturowej, prawa w biznesie), ale również wiedzę o kulturze biznesowej w Niemczech.

Studenci poznają biznesowy język niemiecki poprzez konwersatoria składające się z dwóch bloków: teoretycznego oraz praktycznego. W bloku teoretycznym zostaną przedstawione najważniejsze słowa i wyrażenia w ramach obszaru biznesowego, a w bloku praktycznym zdobyta wiedza będzie wykorzystana w rozmowach dotyczących różnych obszarów biznesowych (w rozmowach w formie case studies, czyli studiów przypadków). Konserwatoria będą prowadzone online poprzez aplikację Zoom, w której istnieje możliwość podzielenia uczestników studiów podyplomowych na grupy warsztatowe, co umożliwi zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce (w czasie komunikacji z wykładowcą lub z innymi uczestnikami studiów podyplomowych). W czasie studiów podyplomowych planowane jest zorganizowanie 1 spotkania inauguracyjnego oraz 1 spotkania na zakończenie studiów (wraz z cateringiem), które jednocześnie będą zajęciami z networkingu w języku niemieckim. Zajęcia online oraz spotkania stacjonarne są planowane na piątek wieczór (18 – 20:30) lub sobotę w godzinach (9 – 16:30).

Wykaz zajęć – kliknij i zobacz

Warunki ukończenia studiów

Wynikające z regulaminu studiów podyplomowych:
 • uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych,
 • uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.
Dodatkowe:
 • Uzyskanie przynajmniej 65% punktów z egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład studiów podyplomowych,
 • zdanie egzaminów ustnych w ramach studiów (uzyskanie przynajmniej dostatecznej oceny),
 • uczestnictwo w zajęciach (zaliczenie bez oceny)
 • uzyskanie przynajmniej dostatecznej oceny za uczestnictwo w prezentacji grupowej.
Kadra

Kierownik studiów podyplomowych „Język niemiecki w biznesie”:

dr Anna Jędrzejczyk

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; magister filologii germańskiej oraz magister zarządzania; absolwentka studiów podyplomowych „Design Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; zajęcia: „Networking w języku niemieckim”, „Język niemiecki – repetytorium”, „Język niemiecki w HR”, „Język niemiecki w marketingu”, „Język niemiecki w finansach i rachunkowości”, „Praca zaliczeniowa”,

Pozostali wykładowcy studiów podyplomowych „Język niemiecki w biznesie”:

prof. ucz. dr hab. Paweł Szerszeń

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego; zajęcia: „Prawniczy język niemiecki w biznesie”, „Uwarunkowania polityczne i ekonomiczne prowadzenia biznesu w Niemczech”,

prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski; zajęcia: „Językowe i interkulturowe czynniki prowadzenia komunikacji biznesowej w Niemczech”,

dr hab. Reinhold Utri

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski; zajęcia: „Wystąpienia publiczne w języku niemieckim”,

dr Anna Bajerowska

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; zajęcia: „Korespondencja handlowa w języku niemieckim”,

dr Virginia Schulte

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; zajęcia: „Język niemiecki w logistyce”.

Absolwenci
Absolwent studiów posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu słownictwa w ramach Wirtschaftsdeutsch, komunikacji biznesowej w języku niemieckim.

Zna i rozumie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne komunikacji biznesowej (np. prawne, makroekonomiczne), które mają pośredni i bezpośredni wpływ na dobór środków językowych przy komunikacji biznesowej. Zna i rozumie zasady skutecznej komunikacji w języku niemieckim w Niemczech, które opierają się m.in. na typowych strukturach biznesowej rozmowy w języku niemieckim lub na typowej kolejności słów w zdaniu w języku niemieckim. Potrafi zaprezentować w języku niemieckim wyniki swoich analiz odbiorcom wewnętrznym w przedsiębiorstwie oraz szerszemu gronu interesantów, np. sponsorom oraz inwestorom. Potrafi prowadzić dyskusję na temat typowych tendencji używania środków językowych w Niemczech, bazując na własnych badaniach językowych ze źródeł ogólnodostępnych. Jest przygotowany do pracy w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.

Zasady rekrutacji
Na podstawie § 18 i § 22 załącznika nr 1 Zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) oraz Postanowienia nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe (Monitor UW z 2021 r. poz. 275) zarządza się, co następuje:

1. Zasady rekrutacji na studia, w tym wymagane dokumenty

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada dyplom licencjata lub inżyniera lub magistra;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK: Oferta – IRK (uw.edu.pl);
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia – generowane z IRK;
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra, dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów;
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (certyfikat językowy lub zaświadczenie o pozytywnej ocenie z lektoratu języka niemieckiego w czasie studiów w wykazie ocen ze studiów lub inne zaświadczenie, które poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2).

Przyjęcie na studia odbywa się podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK (daty i godziny zapisu w systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Dokumenty powinny być oryginałami lub potwierdzonymi notarialnie dokumentami.

2. limit miejsc: 35

3. minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów podyplomowych: 31

4. termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

 • Tura I: 4 lipca 2023 r.
 • Tura II: 11 września 2023 r.

5. harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników:

Tura I:

 • Termin rejestracji: 30.05.2023 r. – 03.07.2023 r.,
 • Termin ogłoszenia wyników: 17.07.2023 r.,

Tura II zostanie uruchomiona w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w turze I.

Tura II:

 • Termin rejestracji: 01.09.2023 r. – 10.09.2023 r.,
 • Termin ogłoszenia wyników: 20.09.2023 r.

6. termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • w I turze: 30.05.2023 r. – 04.07.2023 r,
 • w II turze: 01.09.2023 r. – 16.09.2023 r.,

Dokumenty można przesłać listownie (za potwierdzeniem odbioru; decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) lub złożyć osobiście w pokoju 2.518 na ulicy Dobrej 55 (00-312 Warszawa), w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Opłaty
Studia są odpłatne. Opłata za studia w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

 • płatność dokonywana jednorazowo za cały okres studiów: 5000 zł
  • I tura rekrutacji: do 30.09.2023 r.,
  • II tura rekrutacji: do 30.09.2023 r.
 • płatność dokonywana w 2 ratach
  • I tura rekrutacji:
   • 2500 zł płatne do 30.09.2023 r.,
   • 2500 zł płatne do 30.12.2023 r.,
  • II tura rekrutacji:
   • 2500 zł płatne do 30.09.2023 r.,
   • 2500 zł płatne do 30.12.2023 r.
Kontakt
Adres e-mail do sekretariatu studiów podyplomowych:

biznes.pod@uw.edu.pl

Koordynator studiów podyplomowych – mgr Justyna Pomykała:

j.krupa2@uw.edu.pl

pokój nr 2.518 na ulicy Dobrej 55 (00-312 Warszawa), w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Kierownik studiów podyplomowych – dr Anna Jędrzejczyk:

a.jedrzejczy@uw.edu.pl

Adresy e-mail pozostałych wykładowców:

Najczęściej zadawane pytania
Czy studia podyplomowe „Język niemiecki w biznesie” będą odbywały się online?

Tak. Jedynie zajęcia „Networking w języku niemieckim”, które będą zorganizowane w ramach spotkania inauguracyjnego oraz spotkania na zakończenie studiów, będą odbywały się stacjonarnie w Warszawie w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

W jakim sposób można uczestniczyć w zajęciach online?

Studia będą prowadzone przez darmową aplikację Zoom. Każdy student powinien pobrać tę aplikację samodzielnie na własny komputer.

W jakim języku będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą prowadzone w języku niemieckim (dopuszczalne jest używanie języka polskiego w celu przetłumaczenia danego słowa/wyrażenia/tekstu). Wykładowcy będą starali się używać języka niemieckiego na poziomie B2, aby każdy Student mógł zrozumieć treść zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć. W razie problemów w zrozumieniu danego wykładowcy Studenci mogą zwrócić się do Kierownika Studiów Podyplomowych – dr Anny Jędrzejczyk, aby wspólnie wypracować dogodny sposób przekazywania informacji na zajęciach. Zależy nam, aby każdy Student, który zna język niemiecki na poziomie B2, był w stanie w swoim tempie zdać nasze egzaminy. Preferujemy podejście indywidualne do każdego Studenta.

Czy w czasie zajęć przekazywana będzie jedynie „sucha wiedza”/teoria?

Nie, nie tylko. Te studia opierają się na konwersacjach oraz rozwiązywaniu case studies (studia przypadków) w biznesowym świecie, a zatem poznane słownictwo zastosowane będzie przez Studentów w praktyce. Każde zajęcia składają się z bloku teoretycznego oraz z bloku praktycznego, w ramach którego Studenci stosować będą słownictwo biznesowe poprzez rozwiązywanie realnych, typowych problemów biznesowych.

Patroni