dr hab. Reinhold Utri

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8714-3068
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko starszy asystent
Numer pokoju w IKSI 3.510
E-mail r.utri@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałek o g. 14.15 – 15.00 (zapisy mailowe)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • magister filologii w zakresie pedagogiki, Uniwersytet w Grazu, Austria, 1993
 • Pluricentryzm (w szcz. odmiana języka niem. w Austrii)
 • Interkulturowość
 • Dydaktyka języka niemieckiego
 • Bilingwalizm
 • Odmiana języka niem. w Austrii a dydaktyka języków specjalistycznych
Książki
 • Reinhold Utri (2018), Die Plurizentrizität der deutschen Sprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Linguistik und deren Konsequenzen für die Translatorik und die Fremdsprachendidaktik. Aspekte der nationalen Varietäten am Beispiel des Österreichischen Deutsch. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik, Bd 32. Berlin: Peter Lang.
Rozdziały
 • Reinhold Utri (2007), Die multilinguale und multikulturelle Gesellschaft (Społeczeństwo multilingwalne i multikulturowe), (w:) S. Grucza (red.), W kręgu teorii i praktyki lingwistycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 337-358.
 • Reinhold Utri (2010), O złożoności translacji na przykładzie tłumaczenia powieści Helen Fielding pt. „Bridget Jones´ Diary” (Über die Komplexität der Translation am Beispiel der Übersetzung des Romans von Helen Fielding „Bridget Jones´ Diary“), (w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużycka: Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Kielar z okazji 80. Rocznicy urodzin, 2010, Uniwersytet Warszawski, s. 416-426.
 • Reinhold Utri (2011), Von Günter Wallraff bis Dilek Güngör – Betweener als Grenzüberschreiter: Migrantenliteratur als Phänomen in multi- und interkulturellen Gesellschaften, (w:) Grucza Franciszek/ Zimniak Paweł/ Pawłowski Grzegorz: Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in Interaktion. Konferenzband der Internationalen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten, Zielona Góra, s. 352-368.
Artykuły
 • Reinhold Utri (2008), „Is ja cool“ – der Wandel der Sprache in der Moderne, (w:) Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, tom XXXIV, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 143-151.
 • Reinhold Utri (2009), Cultural background and the diversification of effective training of students in departments of translation studies, (w:) Języki specjalistyczne, s. 161-174.
 • Reinhold Utri (2009), Bilinguale Erziehung – neue Herausforderungen und Lösungen aus linguistischer Sicht, (w:) Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, tom XXXV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 35-48.
 • Reinhold Utri (2013), Austrian languages for special purposes; (w:) Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics /Angewandte Linguistik, Band 8, 2013, Uniwersytet Warszawski, s. 165-177.
 • Reinhold Utri (2014), Die Plurizentrizität der deutschen Sprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Theorie der menschlichen Sprachen; (w:) F. Grucza (red.): Kwartalnik Neofilologiczny 4, s. 677-694.